Usługi

 • Tłumaczenie poświadczone
 • Uwierzytelnienie tłumaczenia
 • Tłumaczenie zwykłe
 • Budowa glosariusza
 • Korekta /redakcja
 • OCR dokumentu
 • Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie poświadczone:

 • potocznie, lecz błędnie nazywane „przysięgłym”;
 • sporządzane przez tłumacza przysięgłego zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 • zawiera nie tylko treść, ale także opis wszystkich elementów dokumentu (pieczęci, podpisów, adnotacji itp.);
 • uwierzytelnione pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, co poświadcza autentyczność przekładu i jego wierność z oryginałem;
 • zawiera informację o tym, że było wykonane z oryginału lub kopii (w przypadku skanu lub kserokopii);
 • zawsze wydawane w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym;
 • najczęściej w ten sposób tłumaczy się m.in. dokumenty procesowe i urzędowe (np. akty cywilne, umowy, świadectwa, dokumenty związane z importem/eksportem pojazdów);
 • zgodnie z rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego za jednostkę rozliczeniową tłumaczenia poświadczonego przyjmuje się stronę zawierającą 1125 znaków, a każdą nową rozpoczętą stronę liczy się jako całą.


Uwierzytelnienie tłumaczenia:

 • obejmuje sprawdzenie dostarczonego tłumaczenia i poświadczenie go pieczęcią oraz podpisem, przy zachowaniu wszystkich zasad, jak w przypadku tłumaczenia poświadczonego.

Tłumaczenie zwykłe:

 • obejmuje tłumaczenie tekstów o tematyce ogólnej i specjalistycznej;
 • za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków, a strony są rozliczne z zaokrągleniem do 0,5 strony.

Budowa glosariusza

 • usługa skierowana do firm, które chcą prowadzić spójną i przejrzystą komunikację w docelowym języku
 • obejmuje analizę treści komunikowanych przez firmę, wyodrębnienie kluczowych terminów, tłumaczenie kluczowych terminów oraz budowę glosariusza, który może być wykorzystywany w dalszym procesie tłumaczenia
 • indywidualne rozliczenie projektowe

Korekta /redakcja

 • obejmuje sprawdzenie poprawności tłumaczenia pod względem językowym oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek;
 • za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się roboczogodzinę.


OCR dokumentu

 • Optical Character Recognition – zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym, służy do przygotowania wersji dokumentu pozwalającej na jego edycję;
 • stosowane, gdy dokument jest dostarczony przez Klienta w wersji niepozwalającej na edycję (np. pdf, jpg), a Klient potrzebuje tłumaczenia wykonanego z odwzorowaniem układu graficznego lub formatowania pliku źródłowego;
 • jest usługą dodatkową, wykonywaną na życzenie Klienta.

Tłumaczenie ustne

 • poświadczone lub zwykłe;
 • jeśli Klient posiada materiały referencyjne, bardzo proszę o informację o tym już przy pierwszym kontakcie;
 • rozliczane za blok czterogodzinny (obejmujący 2 godziny tłumaczenia oraz dojazd do miejsca wykonywania czynności);
 • w przypadku tłumaczeń wyjazdowych, Klient pokrywa uzgodniony koszt zakwaterowania oraz dojazdu tłumacza.